f61fc53ff0o1 500.jpg 296x250 Im a Mac, Im a PC. Both Crap

Go here to see the original:
(via segundourashima, doema)